روز استراحت « ویمبلدون»

بنابه سنت مسابقات ویمبلدون، روز پایانی هفته ی اول رقابت ها موسوم به یک شنبه ی میانی روز استراحت محسوب می شود و هیچ دیداری در این روز انجام نمی گیرد ......

بنابه سنت مسابقات ویمبلدون، روز پایانی هفته ی اول رقابت ها موسوم به «یک شنبه ی میانی» روز استراحت محسوب می شود و هیچ دیداری در این روز انجام نمی گیرد.

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس