روش جدید برای تخصیص بودجه فدراسیون‌ها در نظر گرفته شد

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ھای ورزشی از این پس با روش و متد جدیدی صورت می‌گیرد و تخصیص بودجه فدراسیون‌ھا براساس آن تعیین خواھد شد....

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان،  مھدی علی‌نژاد، معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در جلسه مشترک صبح امروز (یکشنبه ۸ تیرماه) با عبدالحمید احمدی، معاون توسعه ورزش‌ھای ھمگانی و  مھین فرھادی‌زاد، معاون ورزش بانوان و مدیران ستادی این معاونت‌ھا، ضمن بیان مطلب بالا اظھار داشت: چون این ارزیابی منتج به تعیین بودجه فدراسیون‌ھا خواھد شد، با وسواس و دقت زیاد انجام شد تا ضریب خطا به حداقل‌ترین سطح برسد. قطعا فدراسیون‌ھایی که عملکرد بھتری داشتند از بودجه بیشتری برخوردار شدند.

علی‌نژاد درخصوص شاخص‌ھای تعیین شده برای ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ھای ورزشی تصریح کرد: ارزیابی‌ھا روی سه شاخص قھرمانی،  با تمرکز روی سه فاکتور مدال‌آوری، مبارزه با دوپینگ و توسعه روابط بین‌الملل؛ شاخص توسعه رشته ورزشی مربوطه با محوریت مسابقات قھرمانی کشور، رقابت‌ھای لیگ، ورزش ھمگانی و فرھنگی، استعدادیابی و شاخص مدیریت و رھبری با نگاه به آیتم‌های مدیریت مالی، تناسب نیروی انسانی، مدیریت و رھبری و نظارت و ارزیابی، صورت خواھد گرفت. مجموع امتیازات این سه شاخص اصلی ۱۰۰۰ امتیاز می‌باشد که حداکثر امتیاز، به شاخص قھرمانی ۵۷۰، شاخص توسعه رشته ورزشی ۲۹۰ و شاخص مدیریت و رھبری ۱۴۰ تعلق گرفت.

وی افزود: در تقسیم‌بندی فدراسیون‌ھا برای تخصیص بودجه، سوابق آنھا در بازیھای المپیک و بازیھای آسیایی لحاظ شده و بر این اساس به ۵ گروه قرار گرفتند که به ترتیب ضریب امتیاز ۵، ۵.۳، ۳، ۲ و یک برای آنھا لحاظ شد و این ضرایب در امتیازات ارزشیابی محاسبه شد.

معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان یکی از ویژگی‌ھای مھم ارزیابی عملکردھا فدراسیون‌ھای ورزشی نداشتن نگاه جنسیتی است، اینکه در فدراسیون‌ھایی که برای ورزش قھرمانی محدودیتی وجود ندارد و تیم‌ھای بانوان آن رشته می‌توانند در مسابقات بین‌المللی و جھانی شرکت کنند، عملکرد بانوان به ھمان اندازه اھمیت دارد که عملکرد تیم‌ھای ورزشی در بخش آقایان دارد. در این ارزیابی اگرچه نگاه جنسیتی وجود ندارد، اما با توجه به محدودیت ھایی که بعضا بانوان کشور اسلامی‌مان در کسب مدال ھای آسیایی و جھانی و حتی کسب کرسی‌ھای بین المللی با آن مواجه ھستند، "تبعیض مثبت" را لحاظ خواھیم کرد. ما معتقدیم اگر بخواھیم در ورزش قھرمانی جھش صورت بگیرد، این جھش را بخش ورزش بانوان فدراسیون‌ھا باید ایجاد کنند. از ھمکارانم در معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان درخواست دارم با دقت عملکرد بانوان فدراسیونھای ورزشی را رصد و ارزیابی لازم را صورت دھند. جدا از ۱۰۰۰ امتیاز سه شاخص اصلی، بنا داریم ۱۰۰ امتیاز برای کارھای ویژه‌ای که برای توسعه بخش بانوان در فدراسیون‌ھا انجام می گیرد، ھم لحاظ کنیم و برای آن بودجه تخصیص دھیم.

علی‌نژاد ھمچنین گفت: با توجه به دستور وزیر ورزش و جوانان و باور معاونت‌ھای وزارتخانه، ارزیابی فدراسیون‌ھا به شکل واحد و بدون نگاه جزیره‌ای و در چھارچوب شاخص‌ھای تعیین شده صورت گرفت و نھایتا بودجه سال ۹۹ بر مبنای این ارزیابی برای ھر فدراسیون مشخص و با ھمکاری معاونت توسعه منابع و طبق سرفصل‌ھای تعیین شده در قالب تفاھم نامه‌ھای مربوطه به امضا خواھد رسید.

تگ ها


وزارت ورزش و جوانان فدراسیون های ورزشی مهدی علی نژاد