روپایی با کوچکترین ساچمه!

هنرنمایی مهدی حب درویش قبل از بازی قطر و امارات و تعجب اماراتی ها از روپایی با تیله و ساچمه!...

هنرنمایی مهدی حب درویش قبل از بازی قطر و امارات با روپایی زدن با تیله و ساچمه هنرنمایی کرد.