رکوردهای گینس، خاموش کردن بیشترین کبریت با زبان در یک دقیقه

رکورد خاموش کردن بیشترین کبریت با زبان در یک دقیقه در اختیار مردی 61 ساله و اهل نیویورک است ......

رکورد خاموش کردن بیشترین کبریت با زبان در یک دقیقه در اختیار مردی 61 ساله و اهل نیویورک است. او برای ثبت این رکورد نمی توانست از فوت برای خاموش کردن کبیرت ها استفاده کند و در هر زمان اجازه ی خاموش کردن یک کبریت را داشت. با هم ببینیم او چه رکوردی از خودش به جا می گذارد. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس