رکوردهای گینس: اولین سگ پرنده!

......

سگی به همراه صاحبش از ارتفاق شش هزار فیتی می پرد تا هم نام خودش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند و هم پیامی در مخالفت با شکار بی رویه سگان در آفریقای جنوبی بدهد

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس