رکوردهای گینس: بیشترین چرخش بطری بر پشت دست!

در جدیدترین رکورد ورزشی گینس کواچ گیورگی از مجارستان سعی می کند رکورد بیشترین چرخش بطری با پشت دست رو بشکند ......

در جدیدترین رکورد ورزشی گینس کواچ گیورگی از مجارستان سعی می کند رکورد بیشترین چرخش بطری با پشت دست رو بشکند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس