رکوردهای گینس؛ طناب زدن در حال هولاهوپ زدن!

در جدیدترین رکورد گینس ورزشکاری در حال طناب زدن هولاهوپ هم می گرداند! ......

در جدیدترین رکورد گینس ورزشکاری در حال طناب زدن هولاهوپ هم می گرداند!