رکوردهای گینس: چرخش های دیدنی توپ بسکتبال

در این ویدیو،چند ورزشکار مجار سعی می کنند تا با توپ در حال چرخش بسکتبال رکوردهای جدید در گینس ثبت کنند ......

در این ویدیو،چند ورزشکار مجار سعی می کنند تا با توپ در حال چرخش بسکتبال رکوردهای جدید در گینس ثبت کنند.