رکورد پرش با ماشین در جهان

اکستریم اسپرتس صحنه ی تجربه ی غیرممکن هاست. برایس مِنزیس رکورد پرش با ماشین د ......

«اکستریم اسپرتس» صحنه ی تجربه ی غیرممکن هاست. «برایس مِنزیس» رکورد پرش با ماشین در جهان را با پروازی 115 متری بر فراز این شهر متروک به نام خود ثبت می کند.

 البته این رکورد در تمرینات ثبت شد و برای منزیس بی هزینه هم نبود. در تمرین بعدی او دچار صانحه شد و شانه اش شکست و بدین ترتیب نتوانست در برنامه زنده این موفقیت را تکرار کند. با این حال رکورد جهان از آن اوست و امروز دیگر از درد شانه خبری نیست.

تگ ها


اکستریم اسپورتس