زمانی برای عصبانیت مربیان

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از لحظاتی که مریبان فوتبال کنترل خودشان را از دست میدهند و از کوره در میروند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از لحظاتی که مریبان فوتبال کنترل خودشان را از دست می‌دهند و از کوره در‌ می‌روند.

تگ ها


فوتبال