زمین خوردن عجیب اینیستا پس از پاس گل به پودولسکی/ ویدیو

در تساوی 1-1 ویسل کوبه مقابل شیمیزو اس پالس، آندرس اینیستا در لحظه گلزنی ویسل کوبه به شکل عجیبی زمین خورد....

لحظه زمین خوردن عجیب اینیستا را تماشا می کنید.