زوج نیمار – امباپه در 2019

در این ویدیو نگاهی داریم به گلها و حرکات تکنیکی زوج برزیلی فرانسوی خط حمله تیم پاریسنژرمن یعنی نیمار و امباپه ......

در این ویدیو نگاهی داریم به گل‌ها و حرکات تکنیکی زوج برزیلی – فرانسوی خط حمله تیم پاری‌سن‌ژرمن یعنی نیمار و امباپه.

تگ ها


کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال