زیبایی های اسکیت بورد در قاب «اسلوموشن»

اجرای دیدنی چند اسکیت سوار حرفه ای که با ترکیب رنگ و قاب اسلوموشن تصاویری دیدنی و بدیع خلق کرده اند ......

اجرای دیدنی چند اسکیت سوار حرفه ای که با ترکیب رنگ و قاب اسلوموشن تصاویری دیدنی و بدیع خلق کرده اند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس