زیبایی های «رولان گروس»؛ آن طور که جای دیگر ندیده اید!

فرانسه به میزبانی های فوق العاده در ورزش جهان مشهور است و این بار بزرگان تنیس برای مسابقات رولان گاروس به انجا سفر کرده اند ......

فرانسه به میزبانی های فوق العاده در ورزش جهان مشهور است و این بار بزرگان تنیس برای مسابقات رولان گاروس به انجا سفر کرده اند. ویدیویی بسیار زیبا از جذابیت های این رویداد را در مدال ببینید.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس