ساختن «فرانکنشتاین» لالیگا به کارگردانی «روکه مسا»

از بازیکن آینده دار لاس پالماس خواستند که برای هر عضو یکی از بزرگان فوتبال را انتخاب کند تا با سر هم کردن آن ها فرانکنشتاین دنیای فوتبال مشخص شود ......

از بازیکن آینده دار لاس پالماس خواستند که  برای هر عضو یکی از بزرگان فوتبال را انتخاب کند تا با سر هم کردن آن ها فرانکنشتاین دنیای فوتبال مشخص شود. 

تگ ها


لالیگا فوتبال