سارقان به خانه تیاگو سیلوا دستبرد زدند!

در جریان دیدار پاریسنژرمن و نانت خانه مدافع برزیلی پاریسیها مورد سرقت قرار گرفت ......

در جریان دیدار پاریسنژرمن و نانت خانه مدافع برزیلی پاریسیها مورد سرقت قرار گرفت ...

در جریان دیدار پاری‌سن‌ژرمن و نانت خانه مدافع برزیلی پاریسی‌ها مورد سرقت قرار گرفت.

خانه تیاگو سیلوا، مدافع برزیلی پاری‌سن‌ژرمن مورد هجوم سارقان قرار گرفت.

در طول دیدار تیم های پاری‌سن‌ژرمن و نانت که به پیروزی تیم پاریسی انجامید، سارقان توانستند به خانه تیاگو سیلوا دستبرد بزنند.

با این که خانه او در یکی از امن‌ترین محله‌های پاریس واقع شده اما بازهم سارقان توانستند با عبور از سیستم‌های امنیتی به خانه‌اش دستبرد بزنند و حدود یک میلیون یورو اموال را سرقت کنند که این اموال مسروقه شامل جواهرات و ساعت ۶۰۰ هزار یورویی سیلواست.