سانحه مرگبار برای قهرمان مشهور روسی

قهرمان مشهور موتورکراس روسیه هنگام تمرین جانش را از دست داد....

بر اساس این گزارش؛ رومان کوه هنگام تمرین سقوط کرد و در محل حادثه جانش را از دست داد.

تگ ها


موتورسواری