سبک جدیدی از فوتبال جوانان

یک مدرسه ی فوتبال در واشنگتن برای از بین بردن تاثیرات منفی رقابت بین نوجوانان و جوانان دست به کار عجیبی زده و توپ را از کلاسهایش حذف کرده و درعوض از آنها خواسته تا با تخیلشان توپ را دنبال و با آن بازی کنند ......

یک مدرسه ی فوتبال در واشنگتن برای از بین بردن تاثیرات منفی رقابت بین نوجوانان و جوانان دست به کار عجیبی زده و توپ را از کلاسهایش حذف کرده و درعوض از آنها خواسته تا با تخیلشان توپ را دنبال و با آن بازی کنند. در این ویدئو نتیجه ی تصمیمشان را می بینیم و قضاوت را به خودتان واگذار می کنیم.