ستاره های بیانکونری و چالش های بسکتبالی

کادرفنی و بازیکنان یوونتوس کهدر تور پیش فصل آمریکا حضور دارند، به چالش بسکتبال بازی کردن پرداختند ......

 کادرفنی و بازیکنان یوونتوس که در تور پیش فصل آمریکا حضور دارند، به چالش بسکتبال بازی کردن پرداختند. 

تگ ها


یوونتوس فوتبال