ستاره‌های لاماسیا؛ ریکو پویی!

مروری بر حرکات برتر یکی از نوجوانان مستعد بارسلونا با نام ریکو پویی که در پست هافبک بازی میکند ......

مروری بر حرکات برتر یکی از نوجوانان مستعد بارسلونا با نام ریکو پویی که در پست هافبک بازی می‌کند.