سرنوشت بازیکنانی که از لیگ جزیره به سری آ کوچ کردند

به مناسبت انتقال جو هارت از منچسترسیتی به تورینو در این ویدئو سرنوشت دیگر بازیکنانی که از لیگ جزیره به سری آ منتقل شدند، بررسی شده است ......

به مناسبت انتقال جو هارت از منچسترسیتی به تورینو در این ویدئو سرنوشت دیگر بازیکنانی که از لیگ جزیره به سری آ منتقل شدند، بررسی شده است.

تگ ها


سری آ فوتبال