سفر به بزرگترین ورزشگاه های جهان با «گوگل ارث»

در این ویدیو با استفاده از امکانات گوگل ارث به بزرگترین ورزشگاه های جهان سفر می کنیم که البته شامل ورزشگاه آزادی نخواهد شد ......

در این ویدیو با استفاده از امکانات گوگل ارث به بزرگترین ورزشگاه های جهان سفر می کنیم که البته شامل ورزشگاه آزادی نخواهد شد.