سقوط به درون دره با گراهام دیکینسون

در این ویدیوی زیبا با گراهام دیکینسون یکی از مطرحترین وینگسوتسواران دنیا از لای صخرهها به داخل دره سقوط کنید و اوج هیجان را احساس کنید ......

در این ویدیوی زیبا با گراهام دیکینسون یکی از مطرح‌ترین وینگسوت‌سواران دنیا از لای صخره‌ها به داخل دره سقوط کنید و اوج هیجان را احساس کنید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس