سوال روز در سال 97 صدتایی شد

مدال تنها در بخش سوال روز 50 میلیون تومان به برندگان خوش شانس جایزه داد...

دوستان مدالی عزیز با شرکت در پیش بینی های هیجان انگیز و مسابقه سوال روز مدال و برنامه مدال شو شانس خود را در کسب جایزه بالا ببرید.