سوتی‌های برتر هفته در ان.بی.ای (17 ژانویه)

منتخبی از اشتباهات و ناشیگریهای خندهدار در ماسبقات بسکتبال انبیای را مرور میکنیم ......

منتخبی از اشتباهات و ناشی‌گری‌های خنده‌دار در ماسبقات بسکتبال ان‌بی‌ای را مرور می‌کنیم.

تگ ها


طنز ورزشی بسکتبال