سوتی های برتر هفته در NBA به انتخاب برنامه «استارترز» (14 مارس 17)

بلاک عجیب غریب پاتریک پترسون، درخواست جیسون تری برای هو کردن داور، ورود جیمی جامپ بسکتبالی ها به زمین و سر خوردن مضحک دی آنجلو راسل بعضی از سوتی های برتر هفته به انتخاب برنامه استارترز بوده است ......

بلاک عجیب غریب پاتریک پترسون، درخواست جیسون تری برای هو کردن داور، ورود جیمی جامپ بسکتبالی ها به زمین و سر خوردن مضحک دی آنجلو راسل بعضی از سوتی های برتر هفته به انتخاب برنامه استارترز بوده است.

تگ ها


بسکتبال