سوسک شدن کودکان با جادوی فن پرسی و رفقا

روبین فن پرسی و دوستانش اخیرا در حاشیه سفری با دو تیم کودکان گل کوچک بازی کردند و بازیکنان تیم فن پرسی با جدی گرفتن بازی تکنیک هایی را رو کردند که در مستطیل سبز هم نشان نداده بودند ......

روبین فن پرسی و دوستانش اخیرا در حاشیه سفری با دو تیم کودکان گل کوچک بازی کردند و بازیکنان تیم فن پرسی با جدی گرفتن بازی تکنیک هایی را رو کردند که در مستطیل سبز هم نشان نداده بودند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال