سوژه روز: اینستاگرام علیه فوتبال ایران

سوال این است که بازیکنان فوتبال چه نوع پست هایی می توانند در صفحه اینستاگرام خود بگذارند؟...

سوژه روز امروز به فضای مجازی بازیکنان فوتبال در ایران می پردازد که هر نوع پست سیاسی، اجمتماعی و غیره را منتشر می کنند و گاهی مدیران باشگاه ها را هم مورد هدف قرار می دهند.