سوژه روز: باخت ایران به ژاپن از نگاه جامعه‌شناسانه؛ تسلسل دوار تاریخ!

ما همه مربیان بزرگ را بد بدرقه می‌کنیم و همچنان به شکلی قدیمی گل می‌خوریم....

در ویدئویی اختصاصی سعی کردیم باخت ایران را از نگاهی دیگر بررسی کنیم.