سوژه روز: برخورد شدید با همه مربیان تیم ملی

تقریبا با همه مربیان تیم ملی فوتبال ایران کاری کرده ایم که فرار را بر قرار ترجیح داده اند...

هم در وزارت ورزش، هم در فدراسیون فوتبال و هم در جامعه برخورد خوبی با هیچ یک از مربیان تیم ملی ایران نداشته ایم. در سوژه روز امروز، به این مسئله می پردازیم.