سوژه روز: فرار کنید بوقچی ها آمدند

سوژه روز امروز به وضعیت حالای بوقچی ها می پردازد...

روز به روز وضعیت لیدرها یا بوقچی ها در فوبتال ایران ترسناک تر می شود آن ها پیش تر ها مرموز کارها را انجام می دادند اما امروز از خودشان فیلم هم می گیرند.