سوژه روز: هدایتی چقدر وام گرفته؟

فدراسیون فوتبال به استقلال و پرسپولیس حمله کرد...

عدد وام هدایتی را به روز محاسبه کردیم و متوجه شدیم که در مجمع فقط اعضا چشم به ساختمان های استقلال و پرسپولیس داشته اند