سوژه روز: کیسه کش VS لنگی

قصه دعوای قرمز و آبی سر دراز دارد...

دعوای استقلال و پرسپولیس برخورد نزدیکی است از نوع سوم که کسی نمی داند کی شروع شده و کی پایان می یابد.