سیر تحول توپ مخصوص جام جهانی (2018-1930)

در مراسمی از توپ مخصوص جام جهانی رونمایی شد. به این بهانه سیر تحول این توپ طی ......

در مراسمی از توپ مخصوص جام جهانی رونمایی شد. به این بهانه سیر تحول این توپ طی زمان را ببینیم.

تگ ها


فوتبال