سیر تحول کفش در تاریخ فوتبال (2018-1830)

در ویدئویی دیدنی سیر تحول کفش های فوتبال را در 190 سالی که از پیدایش اش می گذرد بررسی می کنیم ......

در ویدئویی دیدنی سیر تحول کفش های فوتبال را در 190 سالی که از پیدایش اش می گذرد بررسی می کنیم.

تگ ها


فوتبال