شبیه سازی مهارت های فیفا 18

دنیل سالیو و جیا لوگا بوسیا رودروی هم قرار می گیرند تا مهارت ها و تمرین های مختلف فیفا 18 را به نمایش بگذارند ......

دنیل سالیو و جیا لوگا بوسیا رودروی هم قرار می گیرند تا مهارت ها و تمرین های مختلف فیفا 18 را به نمایش بگذارند.

تگ ها


گیم فوتبال