شبیه‌سازی گل‌های دیدارهای تاریخی اینتر – رم

با نزدیک شدن به بازی حساس تیمهای اینتر و رم از هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا، نگاهی داریم به منتخبی از گلهای زده شده در بازیهای قبلی این دو تیم که با لگو شبیهسازی شدهاند ......

با نزدیک شدن به بازی حساس تیم‌های اینتر و رم از هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا، نگاهی داریم به منتخبی از گل‌های زده شده در بازی‌های قبلی این دو تیم که با لگو شبیه‌سازی شده‌اند.

تگ ها


رم سری آ فوتبال