شرکت بازیکنان «فونیکس» در مسابقات «گو کارت»

بازیکنان تیم فونیکس در مراسم سالیانه شان مطابق معمول با هواداران تیم دیدار کردند و سپس در مسابقه گو کارت شرکت کردند ......

بازیکنان تیم فونیکس در مراسم سالیانه شان مطابق معمول با هواداران تیم دیدار کردند و سپس در مسابقه گو کارت شرکت کردند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس