شعبده‌بازی‌های «فابیو ویمبر»

منتخبی از حرکات تکنیکی و شگردهای فابیو ویبمر با دوچرخه در خیابان و در مسابقات را با این ویدیو مرور میکنیم ......

منتخبی از حرکات تکنیکی و شگردهای «فابیو ویبمر» با دوچرخه در خیابان و در مسابقات را با این ویدیو مرور می‌کنیم.  

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس