شمشیرباز مسلمان آمریکا

ابتهاج محمد شمشیربازی که نماینده تیم آمریکا در المپیک ریو است. او از سختی هایی میگوید که از بدو شروع حرفه اش با ......

ابتهاج محمد شمشیربازی که نماینده تیم آمریکا در المپیک ریو است. او از سختی هایی میگوید که از بدو شروع حرفه اش با آن مواجه بوده و اینکه بودنش در جایگاه فعلی چقدر برای او و جامعه مسلمانان موفقیت آمیز و غرور آمیز است.

تگ ها


شمشیربازی