شوت دیدنی پیاتک؛ آث میلان 2 - 0 ناپولی

گل دوم میلان با شوت دیدنی پیاتک به ثمر رسید....

گل دوم میلان را تماشا می کنید.