شوخی با آرسن ونگر در آهنگ انیمیشن «شیرشاه»

در این ویدیوی طنز متن آهنگ انیمیشن معروف شیر شاه طوری تنظیم شده که انگار در وصف آرسن ونگر و مصائبش در لیگ جزیره خوانده شده بوده است ......

در این ویدیوی طنز متن آهنگ انیمیشن معروف شیر شاه طوری تنظیم شده که انگار در وصف آرسن ونگر و مصائبش در لیگ جزیره خوانده شده بوده است.