شکستن رکورد جهانی «بیس جامپ» در ارتفاع 8 کیلومتری

والری لوزوف، اسطوره شاخه های مختلف پرواز از روسیه با صعود از هفتمین کوه بلند جهان، چو اویو در مرز نپال و چین و پرواز از آنجا با لباس بالدار رکورد جهانی جدیدی به نام خودش ثبت کرد ......

«والری لوزوف»، اسطوره شاخه های مختلف پرواز از روسیه با صعود از هفتمین کوه بلند جهان، «چو اویو» در مرز نپال و چین و پرواز از آنجا با لباس بالدار رکورد جهانی جدیدی به نام خودش ثبت کرد.

کلیپی از این دستاورد تاریخی او را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس