شکستن رکورد جهانی تک چرخ زدن در «جزیره‌ی من»

داگی لمپکین دارنده دوازده عنوان قهرمانی جهان دورتادور جزیره من را با موتورش تک چرخ رفت تا رکورد جهانی جدیدی به نام خودش ثبت بکند ......

«داگی لمپکین» دارنده دوازده عنوان قهرمانی جهان دورتادور جزیره من را با موتورش تک چرخ رفت تا رکورد جهانی جدیدی به نام خودش ثبت بکند. ویدئوی رکوردشکنی او را ببینید.