شیر تو شیر (31) آبروریزی وسط فینال برای خرید گوشت!

زاویه‌ی جدیدی از جنجال کپا - ساری...

ماجرای گرانی گوشت و دعوای بی سابقه‌ی کپا و ساری موضوع قسمت سی و یکم مجموعه طنز شیر تو شیر بوده است.