شیوه جدید پایین آمدن از پله ها!

بازیکن فوتبال به شیوه ای جدید از راه پله ها پایین می آید. ......

بازیکن فوتبال به شیوه ای جدید از راه پله ها پایین می آید.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال