صحبتهای براتی رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون درباره مهدی طارمی

گفتگوی براتی رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون درباره مهدی طارمی را در برنامه نود تماشا می کنیم ......

 گفتگوی براتی رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون درباره مهدی طارمی را در برنامه نود تماشا می کنیم.

تگ ها


پرسپولیس فوتبال