صحبتهای جالب صادق درودگر رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال/ویدیو

ویديو اختصاصی مدال از صحبتهای جالب صادق درودگر رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال را می بینید....

ویديو اختصاصی مدال از صحبتهای جالب صادق درودگر  رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال را می بینید.