صحبتهای شفر درخصوص شرایط استقلال

در این ویدیوصحبتهای شفر درخصوص شرایط استقلال و بازگشت ملی پوشان به اردوی این تیم را می بینید ......

در این ویدیو صحبتهای شفر درخصوص شرایط استقلال و بازگشت ملی پوشان به اردوی این تیم را می بینید.