صحبت‌های اسکار د لا هویا درباره دستمزد مبارزان ام‌ام‌ای (دوبله)

اسکار د لا هویا بوکسور سابق که حالا مشغول راهاندازی مبارزات امامای گولدن بوی است در این ویدیو از دستمزد مبارزان امامای میگوید ......

اسکار د لا هویا بوکسور سابق که حالا مشغول راه‌اندازی مبارزات ام‌ام‌ای گولدن بوی است در این ویدیو از دستمزد مبارزان ام‌ام‌ای می‌گوید.

تگ ها


رزمی پیشنهاد مدال هنرهای رزمی ترکیبی